Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Inne projekty

Współpraca pomiędzy Projektami

Pragniemy zaprosić instytucje realizujące projekty LIFE NATURA do nawiązania współpracy z Projektem Life+ Beskidy. 

Współpraca ma na celu tworzenie sieci wymiany doświadczeń i pozwala na bardziej efektywne przeprowadzenie zadań związanych z czynną ochroną przyrody. Podstawą szeroko pojętej współpracy będzie wymiana wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, niezbędnej do prowadzenia działań w trakcie realizacji projektów, jak i po ich zakończeniu. Na stronie internetowej Projektu Life+ „Beskidy” www.lifebeskidy.com.pl zamieszczane będą informacje na temat działalności innych Projetów.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z warunkami deklaracji oraz do kontaktu z realizatorami Projektu Life+ "Beskidy". 

Deklaracja współpracy 

 

 PROJEKTY, Z KTÓRYMI NAWIĄZALIŚMY WSPÓŁPRACĘ:

Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna  „Poznaj swoją naturę”

LIFE10 INF PL 677 projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

poznaj swoją naturę gdoś

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 wśród społeczeństwa polskiego. Dodatkowo duży nacisk zostanie położony na:

- wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000,

- wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci Natura 2000,

- przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 – prezentowanie faktów i obalanie mitów.

Więcej informacji na stronie: http://poznajnature.pl/ 

 

Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd LIFE11 NAT/PL/432 projekt realizowany przez Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

 

Projekt Life+ „Jura” jest odpowiedzią na niepożądane zmiany w obrębie muraw kserotermicznych oraz ochrony cennego endemitu warzuchy polskiej. Program umożliwi zachowanie i kompleksową ochronę cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych (z Załącznik I Dyrektywy) dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworząc w ten sposób układ ciągów krajobrazowych i przyrodniczych – korytarzy ekologicznych.

 

Więcej informacji na stronie: http://lifezpkws.pl/

 

 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038
„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”
projekt realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

logo ponidzie

Podstawowym celem projektu jestpodjęcie działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu i zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych, w tym m. in.: muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochronę populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Przywrócenie i zachowanie mozaiki przestrzennej ekosystemów wpłynie również na poprawę stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Istotnym celem projektu jest stworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin zagrożonych wyginięciem tj. sierpika różnolistnego, dziewięćsiła popłocholistnego, ostnicy Jana, lnu włochatego, wisienki stepowej i dyptamu jesionolistnego.

Celem pośrednim projektu jest przywrócenie wypasu owiec, który od kilkudziesięciu lat, na tym terenie nie był prowadzony. Pozwoli to, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w tym rejonie oraz przywróci pewne wzorce kulturowe związane z wypasem. Polepszy ekonomiczny status lokalnego społeczeństwa w zakresie umożliwienia dodatkowego zarobku oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Dodatkowy cel projektu stanowi aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

Więcej informacji na stronie: http://life.pk.kielce.pl/

 

Projekt nr LIFE09 NAT/PL/000257 

 

Projekt „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty” oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Stanowi w swym zamierzeniu wieloletnie działanie, którego ostatecznym celem jest odtworzenie siedlisk łąkowo-bagiennych dla ginących gatunków ptaków, w połączeniu z prowadzeniem ekstensywnej gospodarki wypasowej i utrzymaniem funkcji przeciwpowodziowej północnej części Parku - tzw. Polderu Północnego. 

 

Więcej informacji na stronie:

http://bagnasadobre.pl/projekt-life.html

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.