Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Spotkanie inauguracyjne Komitetu Sterującego Projektem

 

W dniu 05.03.2014 r. roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Sali Marmurowej, miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”.

W trakcie spotkania, Pan Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, wraz z I Zastępcą Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Panem Michałem Góralem wręczyli powołania członkom Komitetu Sterującego.

          Stworzenie Komitetu Sterującego umożliwi bezpośredni udział w realizacji projektu przedstawicielom nauki, lokalnej władzy oraz zainteresowanych organizacji. Zapewni to odpowiedni nadzór nad poszczególnymi działaniami, doskonałą wymianę informacji oraz bieżące omawianie problemów i wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Ponadto Komitet Sterujący będzie stanowił ciało doradcze dla Kierownika projektu w ramach monitorowania realizacji projektu. Komitet będzie działał przez cały okres trwania projektu czyli do 31.12.2017 r.

        Komitetowi przewodzi Prezydium. W jego skład weszli: prof. dr hab. Zbigniew Mirek, prof. dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr inż. Mirosław Grzyb, Radny Województwa Śląskiego Karol Węglarzy.

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.