Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Konferencja otwierająca Projekt - Jeleśnia 27.03.2014

 

W dniu 27 marca 2014 r. w Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym „Vesta” w Jeleśni odbyła się konferencja otwierająca Projekt Life+ Beskidy. Celem konferencji było przedstawienie problematyki projektu. Podczas części referatowej zaprezentowano wszystkie działania merytoryczne i terenowe realizowane w ramach Projektu. Ponadto dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił aktualny stan, potrzeby i metody ochrony przyrody na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Pani Barbara Rosiek z Muzeum Miejskiego w Żywcu podzieliła się refleksjami na temat wybranych aspektów kultury górali beskidzkich, a Pan Piotr Kohut z Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne wygłosił referat pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego poprzez utrzymywanie tradycyjnej działalności rolniczej”. Podczas części terenowej konferencji udano się do Koniakowa celem zaprezentowania aktualnej organizacji wypasu w Beskidach. 

      

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.