Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

PREZYDIUM KOMITETU STERUJĄCEGO W TERENIE – prezentacja prac wykonywanych w ramach Projektu

W dniu 19.09. 2016 r. odbyło się terenowe spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu nr LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”. Celem spotkania było przedstawienie przez pracowników Projektu LIFE+ Beskidy aktualnego stanu zaawansowania prac na terenie Ostoi NATURA2000 Beskid Żywiecki, a w szczególności prezentacji powierzchni podlegających wyłączeniu i zamianie w Projekcie. 

foto ZPKWŚ 

Uczestnicy spotkania najpierw udali się pod bacówkę wybudowaną w ramach Projektu na Bukowinie w Gminie Węgierska Górka, gdzie nastąpiło omówienie zadań związanych z budową infrastruktury pasterskiej i turystycznej. Przedstawiono również zadania dotyczące promocji i popularyzacji Projektu, m.in. warsztaty dla lokalnych interesariuszy, działania propagujące tradycyjne pasterstwo w Beskidach. W okolicy bacówki trwał w tym czasie wypas owiec, w związku z czym omówiono kwestie dotyczące utrzymania stada w okresie zimowym.  

foto ZPKWŚ

Dokonano oględzin terenu Wilczy Groń, jako potencjalnego terenu możliwego do włączenia do Projektu. Po przedstawieniu w zarysie typów zbiorowisk roślinnych występujących na tym terenie, omówiono szczegółowo, jakie zadania będą realizowane na tej powierzchni, tak aby dążyć do osiągnięcie celów Projektu. W następnej części spotkania udano się w teren, w którym niedawno zakończono zabiegi koszenia płatów szczawiu alpejskiego wraz z dosianiem rodzimych gatunków roślin (Pasmo Rysianki i Lipowskiej). Pracownicy Projektu omówili celowość wykonywanych zabiegów, zwracając uwagę na konieczność powtarzalności tych działań dla osiągnięcia właściwego efektu ekologicznego. 

foto ZPKWŚ
.
Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat prowadzonych działań, omówione zostały główne założenia Projektu oraz dotychczas osiągnięte wyniki. Zwrócono uwagę na poprawność i efektywność prowadzonych prac. Członkowie Prezydium nie wnieśli negatywnych uwag oraz wyrazili chęć na kolejny wyjazd terenowy. Na tym spotkanie zostało zakończone.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.