Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

PLATFORM MEETING - BRUKSELA

W dniach 10 – 12. października 2017 r. pracownicy Projektu brali udział w międzynarodowym spotkaniu poświęconym realizacji projektów LIFE w Brukseli pt. „Reintroduction of species : a tool for the ecological restoration of habitats”.

            Tematem przewodnim spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie reintrodukcji gatunków oraz regeneracji i utrzymania cennych w skali Unii Europejskiej typów siedlisk. Spotkanie skierowane było do specjalistów w dziedzinie badań naukowych, pracowników instytucji ochrony przyrody oraz wszystkich osób pracujących z instrumentami LIFE w tej dziedzinie. Celem spotkania było umożliwienie i ułatwienie wymiany wiedzy specjalistycznej i najlepszych praktyk pomiędzy Beneficjentami programu LIFE NATURA.

Na jednym z paneli dyskusyjnych wystąpiła w imieniu Zespołu Projektu LIFE+ Beskidy Pani dr Dorota Okoń – pracownik ZPKWŚ do spraw ochrony przyrody. Podczas prezentacji pod tytułem „Protection on non-forest communities in the Beskids’Landscape Parksomówiono cele ogólne Projektu, skupiając się na zadaniu związanym z tematyką spotkania – dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego. platform bruksela

fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.